9/9

შპს “ონლაინ მოლის”პროდუქციის ონლაინ შეძენის დავებ-გვერდითსარგებლობის

წესებიდაპირობები 

 

პრეამბულა

 

წინამდებარე წესები და პირობები და მისი დანართი წარმოადგენს თქვენსა და შპს ,,ონლაინ მოლს“ შორის დადებულ სავალდებული ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენს მიერ wishlist.ge ვებ-გვერდის გამოყენებას.

გთხოვთ, ყურადღებითგაეცნოთწინამდებარეწესებსადაპირობებსდამათდანართებს.

ყველა მომხმარებელი, რომელსაც სურს wishlist.ge ვებ-გვერდის მეშვეობით შეიძინოს პროდუქცია ან/და მიიღოს მომსახურება, ვალდებულია დაეთანხმოს წინამდებარე წესებსა და პირობებს.

 • ტერმინთაგანმარტება

წინამდებარე წესებსა და პირობებში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ვებ-გვერდი” - ნიშნავს wishlist.ge, რომლის მეშვეობითაც ხდება პროდუქტის გაყიდვა ან/და მომსახურების შეთავაზება/განხორციელება;

“კომპანია“  ან “მოვაჭრე” - შპს ,,ონლაინ მოლი“(იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, ვ.ბარნოვი, თარხნიშვილის ქ., N 49/29, ბ. 6; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404543561; ელ. ფოსტა: [email protected]; ტელ: 0322 05 1331), რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და რომელსაც ეკუთვნის ვებ-გვერდი wishlist.ge;

“მომხმარებელი” - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც დარეგისტრირდება wishlist.ge -ზე და ვებ-გვერდის მეშვეობით სურს იყიდოს პროდუქტი ან/და მიიღოს მომსახურება;

მხარეები” - ნიშნავს კომპანიას და მომხმარებელს;

“ანგარიში” - ნიშნავს მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე რეგისტრირებულ ანგარიშს;

რეგისტრაცია” - ნიშნავს მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე სპეციალური პროცედურის გავლასა და ანგარიშის შექმნას პროდუქტის შესყიდვის ან/და მომსახურების მიღების მიზნით;

“ავტორიზაცია” - მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე რეგისტრირებული ანგარიშის მეშვეობით განხორციელებულ ქმედება;

“დისტანციურიხელშეკრულება” − ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია მოვაჭრესა და მომხმარებელს შორის მხოლოდ დისტანციური კომუნიკაციის ერთი ან რამდენიმე საშუალების გამოყენებით, დისტანციური ნასყიდობის ან მომსახურების მიწოდების ორგანიზებული სქემის მეშვეობით და არ მოითხოვს მომხმარებლისა და მოვაჭრის ფიზიკურ თანაყოფობას. ამასთანავე, ხელშეკრულება დისტანციურ ხელშეკრულებად არ მიიჩნევა, თუ მომხმარებელი და მოვაჭრე ხელშეკრულების პირობებზე სარეწში შეთანხმდნენ და ხელშეკრულება დისტანციურად მხოლოდ ამის შემდეგ დაიდო; დისტანციურ ხელშეკრულებად არ ჩაითვლება აგრეთვე, თუ მომხმარებელი ვებ-გვერდის მეშვეობით დაჯავშნის ნივთს და წინასწარ გადაიხდის ნივთის ნასყიდობის ფასს, მაგრამ თანახმაა, რომ ხელშეკრულების პირობებზე საბოლოო შეთანხმება შედგეს მოვაჭრის სარეწში და მან მოვაჭრის სარეწში ჩაიბაროს ნივთი;

“სარეწი” − ნებისმიერი უძრავი ობიექტი ან მოძრავი ობიექტი, სადაც მოვაჭრე, ჩვეულებრივ, კომერციულ საქმიანობას ახორციელებს.

“საგარანტიომომსახურება“ - ნიშნავს კომპანიის ან მისი კონტრაქტორის მიერ გაყიდვის შემდეგ დაზიანებული პროდუქტის უფასო და აუცილებელ შეკეთებას საგარანტიო ტალონში მითითებული წესების მიხედვით; 

“პერსონალურიმონაცემი” - ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური ნიშნებით;

 • განცხადებებიდაგარანტიები

წინამდებარე წესებსა და პირობებზე დათანხმებით, მომხმარებელი ადასტურებს, რომ:

2.1 მომხმარებელს აქვს სრული უფლებამოსილება იმისათვის, რომ დაეთანხმოს წინამდებარე წესებსა და პირობებს, გააფორმოს ხელშეკრულება კომპანიასთან და შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

2.2 მომხმარებელი არის ქმედუნარიანი პირი და მოქმედებს თავისუფალი ნების გამოვლენის საფუძველზე და იგი არ იმყოფება ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული ან სხვა ნებისმიერი პრეპარატის ზემოქმედების ქვეშ, რომელიც გამორიცხავს მისი თავისუფალი ნების გამოვლენას. მომხმარებელი ასევე ადასტურებს, რომ მასზე არ განხორციელებულა რაიმე მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, როგორიცაა მუქარა, ზეწოლა, ძალადობა და სხვა და იგი სრულად აცნობიერებს თავისი ნების გამოვლენის შინაარსა და მისგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებს.

2.3 იგი ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;

2.4 მომხმარებლის მიერ რეგისტრირებული ყველა მონაცემი არის ზუსტი;

2.5 მომხმარებელი არ არის ჩაბმული ან არ მონაწილეობს არცერთი იურისდიქციის კანონმდებლობით (რაც მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობას და იმ ქვეყნის კანონმდებლობას, რომლის მოქალაქეც არის მომხმარებელი) გათვალისწინებულ რაიმე სახის უკანონო საქმიანობაში (მათ შორის, ფულის გათეთრებაში, იარაღით ვაჭრობაში, ტერორიზმსა ან სხვა სახის უკანონო საქმიანობაში);

2.6 “ონლაინ მოლი” ხელშეკრულებას დებს ამ წესებსა და პირობებში მოცემულ განცხადებებსა, გარანტიებსა და ვალდებულებებზე დაყრდნობით და თვლის მათ ხელშეკრულების პირობებად. შესაბამისად, ხელშეკრულების დადების შემდეგ წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული განცხადებების, გარანტიებისა და ვალდებულებების დარღვევა საკმარისი საფუძველია ,,ონლაინ მოლის” მიერ ხელშეკრულებით და პირობებით გათვალისწინებული ყველა ან ნებისმიერი მომსახურების გაწევაზე ცალმხრივი უარის სათქმელად.

 • მომხმარებლისმიერანგარიშისგახსნა (რეგისტრაცია) დაავტორიზაცია

3.1 მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდის მეშვეობით პროდუქტის შეძენის ან/და მომსახურების მიღების მიზნით, იგი ვალდებულია დარეგისტრირდეს ვებ-გვერდზე და შექმნას ანგარიში: მომხმარებელი მიუთითებს შემდეგ მონაცემებს: სახელი, გვარი, ელ. ფოსტა, მობილურის ნომერი, დაბადების თარიღი, პირადი ნომერი და ქვეყანა;რეგისტრაციის დასასრულებლად საჭიროა, რომ მომხმარებელი ეთანხმება ვებ-გვერდით სარგებლობის წესებსა და პირობებს, ასევე თანდართულ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას;

3.2 მომხმარებელი ვალდებულია ყოველთვის უსაფრთხოდ შეინახოს მისი პირადი ანგარიშის წვდომის კოდები და არასდროს გაუმჟღავნოს ისინი მესამე პირებს;

3.3 მომხმარებელი კისრულობს სრულ პასუხისმგებლობას მისი ანგარიშით განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ პირი სხვისი სახელითა და მითითებით ახორციელებს წვდომას მომხმარებლის ანგარიშზე, იგულისხმება, რომ მას გააჩნია საკმარისი უფლებამოსილება, რომ მომხმარებელს დააკისროს განსაზღვრული ვალდებულებები. კომპანია სრულად იხსნის პასუხისმგებლობას მესამე პირის მიერ მომხმარებლის ანგარიშზე წვდომისას დამდგარ ზიანზე;

3.4 მომხმარებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს მის პირად ანგარიშზე არსებული ინფორმაციის სიზუსტე და მისი განახლება. კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობით გამოწვეულ არანაირ ზიანზე. კომპანია უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მომხმარებლისგან ინფორმაციის სისწორის დადასტურება ან დოკუმენტების ან სხვაგვარი მტკიცებულების წარმოდგენა;

3.5 მომხმარებლის მიერ ანგარიშის გახსნის (რეგისტრაცია) შემდეგ, მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდის გამოყენება შესაძლებელია ავტორიზაციის მეშვეობით.

 • მომსახურებისსახეები

4.1 “შპს ონლაინ მოლი” ვებ-გვერდის მეშვეობით შესაძლებელია:

პროდუქტის დისტანციურად (დისტანციურად დადებული ხელშეკრულება) შეძენა ან /და მასთან დაკავშირებული მომსახურების მიღება.

 • საგარანტიოპირობები / პროდუქციისგადაცვლის, ანუკანდაბრუნებისპირობები ონლაინ - დისტანციური შეკვეთის შემთხვევაში
 • პროდუქცია ექვემდებარება გაცვლას იმ შემთხვევაში თუ:
  • პროდუქციას გააჩნია ქარხნული წუნი (რომელშიც არ იგულხმება მექანიკური დაზიანება; ასევე როცა ყუთი გახსნილია საკანცელარიო დანით (ე.წ. „რეზაკით“), რამაც გამოიწვიაშ იგთავსის დასერვა; ნივთს დაზიანება მიადგა აწყობის პროცესში დაშვებული შეცდომის გამო , არ იქნა დაცული აწყობისას ინსტუქციის წესები, ან დაზიანება გამოწვეულია ჭანჭიკებზე ძლიერი დაწოლის შედეგად. კომპანიის ტექნიკური სამსახური ახდენს მსგავსი დაზიანებების იდენტიფიცირებას და ამ შემთხვევაში ნივთის გაცვლის სერვისით არ ხდება სარგებლობა.
  • მიღებული პროდუქციის ფუნქციონალი, არ შეესაბამება საიტზე მითითებულ წერილობით აღწერას (და არა ფოტოებს). 
  • სამოსის ზომა არ მოერგო მომხამრებელს . ამასთანავე , ზომაში გაცვლა ხდება მხოლოდ ერთხელ.
 • პროდუქციის გაცვლა ხდება მხოლოდ ყველა ამ პირობების დაცვის შემდეგ:
  • წარმოდგენილი უნდა იყოს გადახდის ქვითარი, ნაღდი, ან ბარათით ანგარიშსწორებისას
  • წარმოდგენილი უნდა იყოს ტრანზაქციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუ შეძენა მოხდა ონლაინ საიტიდან;
  • წარმოდგენილი უნდა იყოს საგარანტიო ტალონი(როცა პროდუქტზე ვრცელდება გარანტია)
  • როცა ნივთის გაცვლა ხდება წიანმდებარე ხელსეკრულების 5.1.1 პუნქტის საფუძველზე, აუცილებლად თან უნდა იქონიოთ პროდუქტი მისი ყველა ატრიბუტით - ყუთი, პასპორტი, შეფუთვა, დამცავი შესაფუთი მასალები.
  • ვიზუალური ქარხნული წუნის შემთხვევაში, ნივთი არ უნდა იყოს გამონაყენები;
  • ფუნქციური ქარხნული წუნის შემთხვევაში - იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს შეძენიდან 24 საათის მანძილზე - თუ ამ ვადის გასვლის შემდეგ მოხდა ფუნქციური ხარვეზის აღმოჩენა, ამ შემთხვევაში, მოხდება ნივთის მომსამხურება საგარანტიო პირობების შესაბამისად (შეკეთება, ხარვეზიანი დეტალის შეცვლა).
  • თუ ქარხნული წუნი აქვს მხოლოდ დეტალს, მოხდება შესაბამისი დეტალის შეცვლა, დაზიანებული დეტალის ფილიალში მოტანის შემდეგ.
  • როცა ნივთის შეცვლა ხდება 5.1.2 და 5.1.3 პუნქტებით განსაზღვრული საფუძვლით, არ უნდა იყოს დარღვეული პროდუქციის პირვანდელი იერსახე, არ უნდა იყოს მოხსნილი იარლიყი და არ უნდა იყოს ნივთი ამოღებული მისი პირვანდელი შეფუთვიდან; გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ფუნქციონალის სრულად სანახავად და შესამოწმებლად საჭიროა მისი ყუთიდან ამოღება. იმ შემთხვევაში, თუ ყუთზე მითითებულია ყველა ტექნიკური მახასიათებელი, ასევე ზომები, წონა და ფუნქციები, ამ შემთხვევაში ყუთის გახსნა, ჩაითვლება პირვანდელი იერსახის დარღვევად და გაცვლა ვერ მოხდება.
 • პროდუქცია არ ექვემდებარება დაბრუნებას კანონით დადგენილ 14 დღის ვადაში თუ:
 • გაუშვით კანონმდებლობით დადგენილი (14 დღე) ვადა.
 • თქვენ არ გაქვთ შესაბამისი საგარანტიო ტალონი
 • თქვენ არ გაქვთ გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი, ან ტრანზაქციის ამონაწერი ონლაინ შეძენისას
 • ნივთს არ აქვს შენარჩუნებული პირვანდელი იერსახე
 • ნივთის შეფუთვას არ აქვს შენარჩუნებული პირვანდელი იერსახე
 • მოხსნილი აქვს დამცავები, იარლიყი, ან სხვა თანმდე0ვი ატრიბუტები
 • დაზიანებულია შეფუთვა, როგორც ყუთი, ასევე შიდა შესაფუთი მასალები - ცელოფნის პარკი, პლომბი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დამცავი ღრუბლები.
 • ნივთი არის ანაწყობი, რის გამოც მისი შემდგომ გაყიდვა - როგორც ახლის, იქნება შეუძლებელი
  • პროდუქციის გაცვლისას, ან საგარნტიო მომსახურებისთვის, ნივთი თავად მოხმარებელს მიაქვს ფილიალში, გამყიდვლის FB გვერდზე წინასწარი მოწერის შემდეგ.
  • ადგილზე შემოსული და დადასტურებული შეკვეთა, ან განვადება არ ექვემდებარება გაუქმებას; შესაძლებელია გადაცვლა ანალოგიური კატეგორიის პროდუქციაში, ქარხნული დეფექტის, ან ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, რაც აუცილებელია, რომ აღმოჩენილ იყოს შესაბამისი საგარანტიო პირობების მიხედვით.
  • წინასწარ დაფიქსირებული შეკვეთის, პროდუქციის რეზერვაციის, ან პრეორდერის, თქვენი მხრიდან გაუქმების შემთხვევაში, წინასწარი რეზერვაციისთვის გადახდილი თანხა უკან არ გიბრუნდებათ. საუბარია შემდეგი სახის შეკვეთებზე - თქვენ გსურთ ლიმიტირებული საფასო შეთავაზებით სარგებლობა, თუმცა არ გაქვთ თანხა სრულად და გსურთ, რომ ნივთი დაარეზერვოთ, სანამ თანხა გექნებათ სრულად, რათა შეძლოთ ამ დროში ლიმიტირებული აქციით სარგებლობა. ასევე აკეთებთ პრეორდერს, რათა შეძლოთ არსებული საფასო შეთავაზებით სარგებლობა, პროდუქციის შემოსვლამდე. ასევე იძენთ ნივთს, მაგრამ გსურთ, რომ ნივთი დროებით დასაწყობდეს ჩვენთან.
 • გამომდინარე იქიდან, რომ კომპანია იცავს ყველა მომხმარებლის ინტერესს, გაცვლა / დაბრუნებას არ ექვემდებარება:
 • საბავშვო ავტოსავარძელი (ე.წ. ქარსითი) და ასევე ყველა ის ნივთი, რომელიც იყიდება შეფუთვის გარეშე ქარხნულადვე, ან აქვს მხოლოდ ცელოფნის პარკის შეფუთვა, რომლელშიც ჩადება ჩვეულებრივად შესაძლებელია ნივთის გამოყენების შემდეგაც (ანუ ნივთები, რომლებზეც რთულია დადგენა იყო მოხმარებაში თუ არა)
 • სააბაზანოს ნივთები
 • ღამის ქოთნები
 • განმავითარებელი სათამაშოები (რომლებსაც ბავშვი იდებს პირში)
 • ბიუსჰალტერები
 • ბანდაჟები
 • საბავშვო ჭურჭელი
 • წინსაფრები
 • ჰიგიენური საშუალებები
 • პირადი მოხმარების ნივთები
 • რძის გამოსაწველი აპარატები
 • ღრძილის მასაჟორები
 • ლეგოს პროდუქცია, თუ მისი რომელიმე ჰერმეტული შეფუთვა გახსნილია
 • საბავშვო ჰიგიენის ნივთები (პირსახოცი, მაკრატელი, სავარცხელი, ხალათი, სააბაზანოში ჩასაფენი და ა.შ.)
 • ანაწყობი აუზები, ან გასაბერი ცენტრები (იხ. აუზების საგარანტიო პირობები)
 • პილსანის ის პროდუქცია, რომელიც იყიდება შეფუთვის გარეშე.
 • მომხმარებელი, პროდუქციისშეძენამდე, აუცილებლადეცნობაკომპანიისმომსახურეიბისპირობებს:
 • ნებისმიერი ნივთის შეძენამდე, ან განვადების გაფორმებამდე, აუცილებელია ამ ნივთის ხელმისაწვდომობის, ან სასურველი ფერის, ან ზომის გადამოწმება ჩვენს წარმომადგენელთან, ჩვენი ფეისბუქის გვერდის მეშვეობით:
 • *შეიძლება საიტზე ეწეროს, რომ ნივთი არის მარაგში, მაგრამ ვერ მოგაწოდოთ, რადგან ველოდბოდეთ ნივთის მარაგების შევსებას, კონკრეტული მომენტისათვის და შესაძლებელი იყოს მხოლოდ წინასწარი შეკვეთის გაფორმება.
 • **ტექნიკის მიმართულებით ბაზა, არ არის ელექტრონულად დაკავშირებული საიტთან, ამიტომ მარაგების რაოდენობის ჩასწორება ხდება ხელით, ნებისმიერი ხარვეზის თავიდან ასაცილებლად,ამ კატეგორიიდან, თითოეული ნივთის მარაგების გადამოწმება ხდება მოთხოვნისთანავეც.
 • შეტყობინებაზე პასუხის დაბრუნება ხდება მონაწერის დროის, რიგითობის მიხედვით,
 • მიწოდებისპირობები:

თბილისისმაშტაბით: 1-2 სამუშაო დღეში, სრულიად უფასოდ (31 ლარზე ზევით ღირებულების შეკვეთაზე) 31 ლარამდე შეკვეთს მიწოდების ღირებულება 5 ლარი.

მთელისაქართველოსმასშტაბით: 3-5 სამუშაო დღეში, 10 ლარიდან; საკურიერო მომსახურების ღირებულება ითვლება შეკვეთის მოცულობის მიხედვით

 • მიწოდებისდროგახლავთ 11 საათიდან 22 საათამდე შუალედში; მიწოდების დროის დაფიქსირება არ ხდება
 • ექსპრეს/სპეც. მომსახურება:თუ თქვენ გსურთ კონკრეტულ საათამდე, ან ზუსტად ფიქსირებულ დროს შეკვეთის მიღება, ეს მოთხოვნა წინასწარ უნდა დაფიქსირდეს ჩვენს ოპერატორთან. ამ მომსახურების ღირებულება იწყება 10 ლარიდან და განისაზღვრება კონკრეტული მისამართისა და შეკვეთილი ნივთის ზომის მიხედვით. დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართეთ ოპერატორებს.
 • გადახდისმეთოდები:-ნაღდი ანგარიშსწორებით -ბარათით გადახდა კურიერთან -საბანკო გადარიცხვა -ვებ გვერდზე გადახდა ბარათით
 • მიწოდებისმეთოდი- სახლს გარეთ; კურიერი გადაადგილდება მარშრუტზე მარტო, ამიტომ გთხოვთ დაახვედროთ დამხმარე და დახვდეთ გარეთ შეძლებისდაგვარად. თუ თქვენ ხართ სახლში მარტო ბავშვთან, ან სხვა მიზეზების გამო გიჭირთ გამოსვლა, მსუბუქი ნივთის შეკვეთის შემთხვევაში, გთხოვთ წინასწარ დააფიქსიროთ, რომ გსურთ კურიერი ამოვიდეს ბინაში და მიუთითოთ ზუსტი მისამართი და სახლის დეტალები.
 • მოცულობითიშეკვეთებისსართულზეატანაფასიანია და ამის სურვილის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაგვაფრთხილოთ წინასწარ, რადგან ასეთ დროს იგზავნება სხვა ჯგუფი.
 • კურიერის მოვალეობაში არ შედის არანაირი ნივთის აწყობა - ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ აწყობის სერვისი, პროფესიონალის დახმარებით, რომლის ღირებულება კონკრეტული ნივთის მიხედვით განისაზღვრება.
 • ხელშეკრულებაზეუარისთქმა:

7.1 მომხმარებელს უფლება აქვს, ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე თქვას უარი დისტანციურ ხელშეკრულებაზე ან/და სარეწის გარეთ დადებულ ხელშეკრულებაზე 14 კალენდარული დღის განმავლობაში. ეს ვადა აითვლება:

7.1.1 ნასყიდობის ხელშეკრულების- შემთხვევაში − მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან;

7.1.2 მომხმარებლის მიერ საქონლის ნაწილ-ნაწილ შეკვეთის შემთხვევაში − მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) ბოლო ნივთის მფლობელობაში მიღებიდან;

7.2 მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მას არ დაეკისრება არანაირი ხარჯის (მათ შორის, მიწოდების ხარჯის) გაწევა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელმა მოვაჭრის მიერ შეთავაზებული სტანდარტული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურება აირჩია ან საქონლის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის საქონლის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენასთან.

7.3 ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე ხელშეკრულებაზე უარის თქმასთან დაკავშირებული გამონაკლისები:

7.3.1 : მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ:

ა) მოვაჭრემ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება სრულად გასწია, მან მომსახურების გაწევა მომხმარებლის წინასწარი თანხმობით დაიწყო და მომხმარებელმა იცოდა, რომ მომსახურების სრულად მიღების შემთხვევაში დაკარგავდა ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლებას;

ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია, რომ მიწოდებული საქონლის ან მომსახურების ფასი დამოკიდებულია ფინანსურ ბაზარზე არსებულ ცვლილებაზე, რომელსაც მოვაჭრე ვერ აკონტროლებს და რომელიც ხელშეკრულებაზე უარის თქ%მის უფლების განხორციელებისთვის ამ კანონით დადგენილ ვადაში წარმოიშვა;

გ) მიწოდებული საქონელი ან მომსახურება მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით არის დამზადებული ან აშკარად მის პირად საჭიროებებზეა მორგებული;

დ) მას მიეწოდა ჰერმეტულად დაცული საქონელი, მისი ჰერმეტულობა მიწოდების შემდეგ დაირღვა და, ამდენად, საქონლის დაბრუნება შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების დაცვის გამო;

ე) მიწოდებულ იქნა დალუქული აუდიო- ან ვიდეოჩანაწერი ან პროგრამული უზრუნველყოფა და მისი ლუქი მიწოდების შემდეგ დაირღვა;

ვ) პროდუქტი არის გამოყენებული;

ზ) პროდუქტს შენარჩუნებული არ აქვს სასაქონლო სახე, სამომხმარებლო თვისებები, პლომბი, საფაბრიკო იარლიყი (ეტიკეტი).

 • შეძენილიპროდუქტისმიმღებიპირი

8.1 კომპანიის ვებ-გვერდზე რეგისტრირებული მომხმარებლის მიერ შეძენილი ნივთის მიმღები პირი შეიძლება იყოს როგორც თავად მომხმარებელი, ასევე მის მიერ მითითებული სხვა ნებისმიერი პირი.

 • კონფიდენციალურობისპოლიტიკა

9.1 კლიენტი ყურადღებით უნდა გაეცნოთს თანდართულ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. კომპანიის ვებ-გვერდზე wishlist.ge-ზე რეგისტრაციით და წინამდებარე წესებსა და პირობებზე დათანხმებით მომხმარერბელი ადასტურებს, რომ გაეცანო და ეთანხმება კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და ვებ-გვერდით სარგებლობის ყველა პირობას.

 • მარეგულირებელიკანონმდებლობა

10.1 წინამდებარე წესები და პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

10.2 მხარეთა შორის წამოჭრილი ნებისმიერი სადავო საკითხი უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით, ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში საქმეს განიხილავს საქართველოს სასამართლო.

 • მოქმედებისვადა

11.1 წინამდებარე წესები და პირობები და მისი დანართები, ასევე მასში განხორციელებული ნებისმიერი ცვლილება/დამატება, მოქმედებს მომხმარებლის მიერ ანგარიშის გაუქმებამდე.

 • დასკვნითიდებულებები

12.1 წინამდებარე წესები და პირობები, მასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები, დანართები ერთად წარმოადგენს ერთიან და მთლიან შეთანხმებას ვებ-გვერდთან ან/და სერვისებთან დაკავშირებით და ანაცვლებს ვებ-გვერდთან ან/და სერვისებთან დაკავშირებულ ყველა წინარე და პარალელურ რეჟიმში განხორციელებულ კომუნიკაციას, აღქმას, ასევე წერილობით ან ზეპირ განცხადებებსა და გარანტიებს.

12.2 თუ წინამდებარე პირობების რომელიმე პუნქტი ან მისი ნაწილი რაიმე მიზეზით იქნა გაუქმებული, ბათილად ცნობილი ან შეწყვეტილი, აღნიშნული პუნქტი ან მისი ნაწილი აღარ იქნება გამოყენებული, რაც არ იქონიებს გავლენას პირობების დანარჩენი პუნქტების ნამდვილობაზე;

12.3 “ონლაინ მოლს” უფლება აქვს ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილებები ამ წესებსა და პირობების ტექსტში და აღნიშნულის შესახებ აცნობოს მომხმარებელს wishlist.ge ვებ-გვერდის საშუალებით;

12.4 ის საკითხები, რომელიც არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე წესებითა და პირობებით, რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

დანართი1

შპს “ონლაინ მოლის” კონფიდენციალურობისპოლიტიკა

პრეამბულა 

წინამდებარე პოლიტიკის საფუძველზე, შპს “ონლაინ მოლი” არეგულირებს მომხმარებელთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცესს და უზრუნველყოფს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაცვას ნებისმიერი მესამე პირის მიერ არასანქცირებული წვდომისგან.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შპს “ონლაინ მოლი” გპირდებათ, რომ იზრუნებს თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებაზე, გამოიყენებს მათ მხოლოდ ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად და უზრუნველყოფს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის განუხრელად დაცვას.

 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პროცესის მხარეები

1.1 წინამდებარე პოლიტიკის მიხედვით, პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების სუბიექტი ხართ თქვენ, როდესაც თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება შპს “ონლაინ მოლის” ვებ-გვერდის მეშვეობით განახორციელოთ კომპანიის ვებ-გვერდზე www.wishlist.ge განთავსებული პროდუქტის ონლაინ შეძენა ან/და მოითხოვოთ სხვა მომსახურების გაწევა.

1.2 თქვენი პერსონალური მონაცემების დამმუშავებელი არის:

შპს “ონლაინ მოლი”

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404543561

ვებგვერდი: www.wishlist.ge

 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზანი

2.1 ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ თქვენს მიერ ჩვენს ვებ-გვერდზე wishlist.ge პროდუქტის შეძენის ან/და მომსახურების განხორციელების მოთხოვნის შემთხვევაში. თქვენს მიერ ჩვენი ვებ-გვერდის ვიზიტის, ასევე თქვენს მიერ ცალკეული საქონლის მახასიათებლების დათვალიერების შემთხვევებში, კომპანია ,,ონლაინ მოლი“ არ ამუშავებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. 

2.2 თქვენი პერსონალური მონაცემები შესაძლებელია დამუშავებულ იქნეს თქვენთვის პროდუქტის მიწოდების და მიწოდების პრობლემების შემთხვევაში, ასევე თქვენი საჩივრებისა და თქვენს მიერ შეძენილი პროდუქტის საგარანტიო პრეტენზიების დასამუშავებლად. გარდა ამისა, თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავდება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თქვენ მიაღწიეთ ონლაინ შეძენისათვის კანონმდებლობით დადგენილ სავალდებულო მინიმალურ ასაკს.

 • პერსონალური მონაცემები, რომელთა დამუშავებაც ხდება

3.1 თქვენს მიერ ვებ-გვერდის მეშვეობით პროდუქტის ონლაინ შეძენის ან/და მომსახურების გაწევის მოთხოვნის მიზნით, შპს “ონლაინ მოლი” ახორციელებს შემდეგი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ელ. ფოსტა, მობილურის ნომერი, დაბადების თარიღი, საქონლის მიწოდების ადგილის მისამართი და ქვეყანა.

3.2 “ონლაინ მოლის” მიერ ვებგვერდის მეშვეობით არ ხორციელდება განსაკუთრებული კატეგორიის, ბიომეტრიული და გენეტიკური მონაცემების დამუშავება. ჩვენ არ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რომელიც დაკავშირებულია საბანკო ოპერაციების წარმოებასთან, მაგალითად, როგორიცაა ბარათითი გადახდა, ინერნეტ განვადება, საბანკო გადარიცხვა. აღნიშნული ოპერაციების განხორციელების შემთხვევაში თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება განხორციელდება შესაბამისი საფინანსო დაწესებულების მიერ.

 • პერსონალურ მონაცემთა მესამე პირებზე გადაცემა

4.1 ონლაინ მოლის ვებ-გვერდის მეშვეობით ონლაინ შეძენის განხორციელების ან/და მომსახურების გაწევის მოთხოვნის შემთხვევაში, თქვენი პერსონალური მონაცემები შესაძლებელია გადაცემულ იქნეს “ონლაინ მოლის” ქვეკონტრაქტორებისათვის, მიმწოდებლებისათვის, საკურიერო მომსახურების გამწევი კომპანიებისათვის (მაგალითად, როგორიცაა საქართველოს ფოსტა, DHL, TNT და სხვა) ან სხვა შვილობილი კომპანიებისათვის, რამდენადაც ეს აუცილებელია თქვენთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად. 

 • პერსონალურ მონაცემთა შენახვის ხანგრძლივობა

5.1 თქვენი პერსონალური მონაცემების შენახვა განხორციელდება მხოლოდ თქვენს მიერ ანგარიშის გახსნის შემთხვევაში და მათი შენახვა ხდება იმ ვადით, რამდენადაც არსებობს რეგისტრირებული ანგარიში. თქვენი პერსონალური მონაცემები წაიშლება, როგორც კი გაუქმდება თქვენი ანგარიში. გარდა ამისა, მონაცემები წაიშლება, თუ თქვენ გააუქმებთ თქვენს მიერ გაცემულ თანხმობას პერსონალურ მონაცმეთა დამუშავებაზე ან თქვენ მოითხოვთ პერსონალური მონაცემების წაშლას და მონაცემთა “ონლაინ მოლი” კანონმდებლობის მოთხოვნების მიხედვით არ საჭიროებს მონაცემთა შენახვას.

 • პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტის უფლებები

6.1 თქვენ, როგორც პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტს, უფლება გაქვთ მოითხოვოთ:

ა) ინფორმაცია თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე “ონლაინ მოლის” უფლებამოსილი პირების შესახებ;

ბ) თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი და სამართლებრივი საფუძველი;

გ) ინფორმაცია თქვენი პერსონალურ მონაცემების მესამე პირებისათვის გადაცემის შესახებ;

დ) პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ თქვენს მიერ გაცემული თანხმობის გაუქმება;

ე) არასწორი ან არასრულყოფილი პერსონალური მონაცემების განახლება და შესწორება;

ვ) თქვენი პერსონალური მონაცემების წაშლა და განადგურება. ეს უფლება არ არის აბსოლუტური და შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ განსაზღვრულ შემთხვევებში;

ზ) გასაჩივრების უფლება. “ონლაინ მოლის” მიერ თქვენი პერსონალურ მონაცემების დამუშავების წესი